logo


Положення про дистанційне навчання

ПОЛОЖЕННЯ

про дистанційне навчання у Центрі еколого-натуралістичної творчості «Юннати» Боярської міської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання у Центрі еколого-натуралістичної творчості «Юннати» Боярської міської ради.  Розроблено відповідно до Положення про дистанційне навчання (наказ Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 № 466, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235.) та Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої 20 грудня 2000р. МОН України.

 1. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційнихтехнологій.
 2. Це Положення поширюється на всі форми дистанційного навчання Центрі еколого-натуралістичної творчості «Юннати»  (далі – ЦЕНТ «Юннати») та є невід’ємною частиною дистанційної освіти загалом вУкраїні.
 3. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за навчальними програмами з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.
 4. Завданням дистанційного навчання є забезпечення для молодої людини можливості реалізації конституційного права на здобуття позашкільної освіти незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.
 5. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі, інші онлайн канали мережі інтернет;

веб-ресурси навчальних програм, у тому числі дистанційні курси, систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних програм, яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та інших доступних користувачеві програмних засобів;

веб-середовище дистанційного навчання – системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних програм, програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням;

інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних програм, а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету;

психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;

синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання,підчасякоївсіучасникиодночасноперебуваютьувеб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо);

система управління веб-ресурсами навчальних програм – програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів;

система управління дистанційним навчанням – програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу;

суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються ( вихованець, слухач, учень), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні працівники, методист, тренери, керівники гуртків тощо);

технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у ЦЕНТ «Юннати».

ІІ. Реалізація дистанційного навчання

 1. Дистанційне навчання реалізовуєтьсяшляхом:
 2. застосування дистанційної форми як окремої форми навчання відповідно до Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти (Наказ МОН №536 від 23.04.2019 р. Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, зареєстрований у Міністерстві юстиції за № 547/93518 від 22.05.2019 р.), Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (Наказ МОН від 10.07.2019 № 955 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 р. за № 852/33823 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8);
 3. використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.
 4. Запровадження дистанційної форми навчання у ЦЕНТ «Юннати» здійснюється за погодженням з органом управлінняосвітою.
 5. Дистанційне навчання організовується відповідно до робочих навчальних планів Центру, що затверджуються наказом директораза погодженням з органом управлінняосвітою.
 6. Строк навчання вихованців за дистанційною формою встановлюється ЦЕНТ «Юннати».
 7. Кількість вихованців ЦЕНТ «Юннати», що навчаються за дистанційною формою, визначається відповідно до рішення педагогічної ради  в межах законодавчо встановленого обсягу підготовки за очною формоюнавчання.

При цьому норматив чисельності вихованців, що навчаються у  Центрі за дистанційною формою, повинен відповідати нормам Закону України «Про позашкільну освіту» та Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433 (іззмінами).

 1. Веб-ресурси, що використовуються для забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру перевірки у Центрі. Перевірка веб-ресурсів здійснюється також у Центрі.
 2. Технології дистанційного навчання під час організації та забезпечення гуртової або індивідуальної форм навчання можуть використовуватись за наявності у  відповідного кадрового та системотехнічногозабезпечення.
 3. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у освітньому процесі приймається педагогічною радою ЦЕНТ «Юннати».

ІІІ. Особливості організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання

 1. Освітній  процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття;  консультації; екологічні проекти; науково-дослідницька робота; творчі письмові завдання; участь у конкурсах, просвітницьких заходах.
 2. Основними видами  занять за дистанційною формою навчання є: лекція, веб-семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації таінші.
 3. Лекція, консультація, семінар, практичні заняття, проводяться з вихованцями дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану.
 4. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронномурежимі.
 5. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається навчальноюпрограмою.
 6. Заняття, які потребують опанування вихованцями творчих здібностей проводиться або транслюються зі спеціально обладнаних навчальних кабінетів, лабораторій або дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і відеофрагментів.
 7. До інших видів навчальних занять при здійсненні освітнього процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись дистанційно у синхронному або асинхронному режимі, що визначається навчальною програмою.
 8. Практична підготовка вихованців, які здобувають освіту за дистанційною формою навчання, проводиться заокремо затвердженим  переліком  документів,  ускладіОсвітньої програми ЦЕНТ «Юннати».

ІV. Особливості організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання

 1. У ЦЕНТ «Юннати» використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на такі категоріївихованців:
 2. діти з особливими потребами;
 3. обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми;
 4. діти, які бажають отримати додаткові знання паралельно з основним навчанням;
 5. діти, що перебувають в зоні, де здійснюються карантинні заходи, які унеможливлюють відвідування позашкільного закладу.
 6. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; під час хвороби вихованців; виконанні науково-дослідницьких робіт; участі у дистанційних  конкурсах; отриманні консультаційтощо.
 7. Перелік навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються ЦЕНТ «Юннати».
 8. Навчання дітей з особливими потребами (у тому числі з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, психічними розладами) передбачає залучення додаткових технологій дистанційного навчання при здійсненні всіх видів підготовки, включаючи професійно-практичну, з урахуванням особливостей розвиткувихованців..
 9. У Центрі при організації освітнього процесу за будь-якою формою навчання технології дистанційного навчання можуть використовуватись для методичного та дидактичного забезпечення самостійної роботи, при здійсненні навчальних занять.

V. Забезпечення дистанційного навчання

 1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:
 2. методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
 3. критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;
 4. змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчального плану або навчальної програми підготовки.
 5. Педагогічні працівники ЦЕНТ «Юннати» повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання (не рідше одного разу на 5 років та обсягом не менше 108 академічних годин). Кваліфікація працівників, які підвищували свою  кваліфікацію, має бути підтверджена документом про підвищення кваліфікації за тематикою дистанційного навчання.
 6. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

– апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління освітнім процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;

Освітні програми, за якими організовується дистанційне навчання, можуть містити:

методичні     рекомендації      щодо    їх   використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролютощо;

документи планування освітнього процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);

відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо; мультимедійні лекційні матеріали; термінологічні словники;

практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;

ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання; електронні бібліотеки чи посилання на них;

бібліографії;

дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної програми за єдиним педагогічним сценарієм;

інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів навчальних програм, необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається закладом освіти залежно від його профілю.

Для забезпечення дистанційного навчання ЦЕНТ «Юннати» може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, які підлягають перевірці.

 

Корисні посилання