logo


Матеріали на педагогічну виставку - 2020

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ

 

«ЮНІ ОХОРОНЦІ ПРИРОДИ»

 

Автор: Владислав Семенов, керівник гуртка

Києво-Святошинського РЦЕНТУМ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Проблема охорони природи стала однією з найважливіших природничо-наукових проблем сучасності, від ефективного розв'язання якої значною мірою залежить саме існування людства. Людський вплив на природне середовище з кожним роком стає все більш відчутним і в багатьох випадках його дія перевищує значення природних змін.

        Раціональне використання природних ресурсів, доцільне з екологічної точки зору господарювання, вимагає конкретних знань.

Без докорінного підвищення екологічної культури, насамперед молоді шкільного віку, не можливо

сподіватися на позитивні зміни в навколишньому природному середовищі навіть при вкладанні значних матеріальних ресурсів.  Саме тому особливої уваги у вирішенні проблем позашкільної освіти набувають питання екологічної освіти учнів.

      Створення цієї навчальної програми обумовлено необхідністю формування в учнів цілісної картини світу, уявлення про самоорганізацію та саморозвиток природи, пояснення нерозривної взаємодії тваринного, рослинного світів і соціального середовища.

        Навчальна програма орієнтована на формування екологічної компетентності учнівської молоді, готовності до раціональної діяльності в природі, збереження існуючої природної рівноваги.

    Особливий акцент у змісті програми наголошено на оволодінні учнями навичок у практичній природоохоронній роботі. Програма передбачає ознайомлення вихованців з рослинним і тваринним світом, метеорологічними явищами. Це дає змогу вихованцям орієнтуватися в природному середовищі, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки та формувати екологічно доцільну поведінку в природі.

Програма побудована на основі загальнодидактичних принципів (науковості, систематичності, доступності, послідовності, зв'язку навчання з життям). У ній відображено і специфічні принципи (краєзнавчий, сезонності, народознавчий).

Навчальна програма «Юні охоронці природи» реалізується в гуртках еколого-натуралістичного спрямування та розрахована на учнів 5—8-х класів.

         Мета програми – формування в учнів інтересу до поглибленого вивчення природи рідного краю, до науково-дослідної та експериментальної роботи, розуміння взаємозв'язку природних явищ, які закладають основу відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного середовища.

Завдання програми:

• сприяти систематичному вивченню питань охорони природи;

• надати знання з основ раціонального природокористування;

• формувати практичні вміння та навички раціонального природокористування;

• розвивати здатність адекватно оцінювати стан навколишнього середовища та приймати правильні рішення щодо його поліпшення, передбачати можливі наслідки своїх дій, не допускати негативного впливу на довкілля в усіх сферах діяльності;

• розвинути творчі здібності учнів, залучити їх до проведення самостійних досліджень;

• залучити вихованців до практичних природоохоронних дій.

       Навчальний матеріал програми викладається систематично і послідовно з поступовим ускладненням. У перший рік навчання передбачено теоретичне та практичне набуття учнями додаткових знань і певних навичок щодо ведення спостережень і досліджень.

      Кожний розділ передбачає обов'язковий зв'язок теоретичних занять з безпосереднім спілкуванням з природою (проведення екскурсій, фенологічних спостережень, практичних робіт).

         Передбачається робота з розвитку вмінь встановлювати причинно-наслідкові зв'язки в природі, проведення елементарних дослідів; розвиток умінь і навичок догляду за рослинами та тваринами у куточку живої природи, у природі – проведення спостережень за об'єктами живої природи, які закладають основи відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного середовища.

         Особливий акцент у змісті програми зроблено на здобування учнями знань про характерні особливості та значення певних груп рослин і тварин, про екологічні проблеми в регіоні, про рідкісні та зникаючі види рослин і тварин; про представників флори і фауни, фізико-географічні особливості та стан ресурсів рідного краю.

         Значну увагу приділено проблемі засмічення навколишнього природного середовища та методам боротьби з ним. Темами програми передбачено навчання вихованців екологічно свідомому відношенню до довкілля, також, шляхом зменшення побутових відходів та засвоєннями методів щодо раціонального придбання продуктів харчування та побутових речей різного вжитку, задля меншого створення відходів в процесі домашнього господарювання. Також, розглянуто питання підготовки до утилізації відходів, шляхи зменшення об’єму твердих побутових відходів вдома. В даній програмі наполегливо акцентується увага на  технології «Зеро вейст» як необхідність ХХІ століття для чистого та безсміттєвого життя.

         Робота гуртка планується таким чином, щоб теоретичний матеріал поєднувався з самостійною роботою над літературою, з написанням рефератів, з практичними завданнями (проведенням дослідів, фенологічними спостереженнями, з роботою з природним матеріалом), а учень зміг реалізувати набуті знання у проведенні масових еколого-натуралістичних заходів.

         Під час проведення занять, екскурсій, походів та роботи гуртка слід приділяти особливу увагу дотриманню правил з техніки безпеки.

Основний рівень, перший рік навчання 144 год.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п

Назва розділу

Кількість годин

 

 

 

Практичних

Теоретичних

Всього

 

1.

Вступ

3

3

6

 

2.

Історія охорони природи в Україні

5

7

12

 

3.

Фізико-географічні особливості рідного краю

9

9

18

 

4.

Природні ресурси України. Рослинний світ та його охорона

9

9

18

 

5.

Лісові ресурси та їхня охорона

9

9

18

 

6.

Охорона земельних ресурсів і надр

9

9

18

 

7.

Охорона водних ресурсів

10

8

18

 

8.

Охорона атмосферного повітря

10

8

18

 

9.

Якість довкілля і стан здоров'я людей

7

8

15

 

10.

Підсумкове заняття

3

3

 

Разом:

 

69

75

144

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Вступ (6 год.)

Теоретична частина. Охорона навколишнього середовища – потреба особистості і суспільства. Правила техніки безпеки та правила поведінки на заняттях гуртка, при роботі в лабораторії, на навчально-дослідній земельній ділянці, під час проведення походів, екскурсій. Правила поведінки в природі.

Практична частина. Екскурсії до краєзнавчого музею свого краю; в теплицю, учбову ферму, куточок живої природи, на навчально-дослідну земельну ділянку РЦЕНТУМ.

2. Історія охорони природи в Україні (12 год.)

Теоретична частина. Історія природоохоронного руху в Україні. Видатні діячі охорони природи в Україні. Державні органи охорони природи в Україні. Роль Міністерства екології та природних ресурсів України у справі охорони природи. Громадські екологічні організації України: ВГО «Жива планета», «Україна без сміття», Всеукраїнська екологічна ліга. Українське товариство охорони природи. Історія юннатівського руху. Заняття з елементами тренінгу «Охорона довкілля – справа спільна».

Практична частина. Збирання матеріалів про історію охорони природи рідного краю. Оформлення куточка охорони природи. Участь у просвітницькій діяльності. Екскурсія до РЦЕНТУМ. Акція «Годівничка».

3. Фізико-географічні особливості рідного краю (18 год.)

Теоретична частина. Зонально-ландшафтні особливості регіону. Погода і клімат. Методи визначення погоди та обладнання для визначення погоди. Зміни клімату та їх причини. Глобальне потепління та його наслідки. Фактори, якими ми спрямовуємо розвиток глобального потепління. Фенологічні спостереження. Зміни зональності клімату на Землі. Міграція кліматичних поясів.

Практична робота. Визначення зональних особливостей рідного краю. Визначення основних показників температур за сезон у нашому місті.

4. Природні ресурси України. Рослинний світ та його охорона (18 год.)

Теоретична частина. Флора України. Різноманіття рослинного світу. Роль рослин в природі і в житті людини. Закон України «Про рослинний світ» (1999). Різноманіття рослинних угруповань: ліси, степи, луки, болота тощо. Водна та навколоводна рослинність. Основні рослинні угруповання регіону. Сільськогосподарські рослини. Лікарські рослини, їх значення. Рослини радіопротекторної та антиоксидантної дії. Отруйні рослини, перша допомога при отруєннях. Адвентивні рослини. Охорона рослин. Рідкісні рослини та рослини, що зникають. Червона книга України: рослинний світ (2009). Зелена книга України.

Практична частина. Робота з гербаріями, визначниками. Підготовка списку рослинних угруповань рідного краю. Екскурсії до теплиці РЦЕНТУМ для ознайомлення з місцевими та екзотичними видами рослин. Визначення видового складу рослин. Робота на навчально-дослідній ділянці лікарських рослин та рослин радіопротекторної та антиоксидантної дії. Акція «Первоцвіти».

5. Лісові ресурси та їх охорона (18 год.)

Теоретична частина. Типи лісів України. Лісовий кодекс України (1994). Мешканці лісу. Раціональне використання лісів, захист від шкідників, хвороб, пожеж, своєчасне відновлення. Лісозахисні смуги. Парки, сквери, зелені насадження у місті. Найпоширеніші дерева і кущі місцевої флори. Рослини дендропарків, ботанічних садів. Аборигенні та інтродуковані рослини. Рослини-символи України. Рослини з легенд та міфів Київщини. Рослини – сакральні захисники України.

Практична частина. Екскурсії до лісу, парку, скверу. Визначення видового складу рослин. Догляд за рослинами живого куточку. Створення переліку рідкісних рослин Київщини. Акція «Збережи ялинку».

6. Охорона земельних ресурсів і надр (18 год.)

Теоретична частина. Корисні копалини України. Земельні ресурси і надра. Типи ґрунтів України, їх склад і властивості. Родючість ґрунту. Раціональне використання земельних ресурсів і надр. Мінерали та гірські породи.       Мінерали як вичерпні ресурси.   Земле-господарські роботи та їх види.   Засолення ґрунтів. Земельний кодекс України (2001) та інші законодавчі акти в сфері землевпорядкування.

Практична частина. Дослідження мінералів за шкалою Мооса. Дослідження походження мінералів. Дорогоцінні та рідкісні мінерали України та світу. Рослини-індикатори стану ґрунтів.

 

 7. Охорона водних ресурсів (18 год.)

Теоретична частина. Вода – основний елемент біосфери. Світові водні ресурси. Підземні води. Стан основних річок України. Малі річки України. Основні джерела забруднення природних вод. Актуальність для України ресурсозберігаючого водокористування. Роль і значення Дніпра в житті народу України. Проблеми екологічного стану підземних вод. Водопостачання своєї місцевості. Водний кодекс України (1995). ПАР та їх шкідливість для водойм. Економія води – запорука раціонального використання ресурсу. Екологічне прибирання оселі.

Практична частина. З'ясування причин забруднення місцевих водойм. Дослідження рослин та тварин-індикаторів стану водойм. Проблема засмічення водойм твердими побутовими відходами. Методи самостійного зменшення забруднення води в домашньому господарстві.

8.Охорона атмосферного повітря (18 год.)

Теоретична частина. Склад атмосферного повітря. Циркуляція повітря. Джерела забруднення повітря. Шкода від спалювання опалого листя та рослинних залишків. Озонові дірки. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (1992). Повітряний кодекс України (1993). Захист повітря від забруднення: системи очищення повітря на виробництві, живі огорожі, лісосмуги, зони відчуження, узбіччя автошляхів. Основи з моніторингу стану повітря. Речовини що забруднюють повітря. Фактори, що викликають забруднення повітря у великих містах. Смог та його наслідки. Кислотні дощі: їх причини та наслідки для людства та навколишнього природного середовища. 

Практична частина. Визначення рослин-індикаторів чистоти повітря. Визначення найбільш стійких до забруднення видів рослин. Визначення рослин з найбільш кращою фільтруючою здатністю. Список топ-17 рослин по очистці повітря в оселі на думку NASA. Акція «Місто без диму».

9. Якість довкілля і стан здоров'я людей (15 год.)

Теоретична частина. Демографічні процеси в Україні. Урбанізація. Динаміка загальної захворюваності населення за умов сучасного забруднення навколишнього природного середовища. Рекреаційні ресурси і курортні зони України. Етика та культура споживання продуктів. Використання корисних харчових технологій як запорука здорового життя. Заміна дешевого пластику на екологічно-чистий з подальшою мінімізацією його використання. Екологічно чисті пластики у побуті. Проблема незбалансованого споживання їжі. Надмірне створення сміття та його загроза здоров'ю людей. Механізм передачі вірусів і хвороб в колективі.

Практична частина.  Вплив токсичного пластику на здоров'я людей. Засмічення територій – ворог навколишнього середовища. Правила сортування сміття для переробки. Важливість правильної підготовки сміття для переробки, та методи переробки відходів. Зеро Вейст технології як необхідність ХХІ століття. Дослідження власного повсякденного засмічення на прикладі сумки (портфеля). Акція «Зробимо Україну чистою».

10. Підсумкове заняття. (3год.) Міні-конференція «Охорона навколишнього середовища України – ключове завдання кожного українця.»

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 - основні шляхи охорони природи;

- екологічні проблеми рідного краю, України;

 - основні екологічні та природоохоронні поняття;

- природно-заповідний фонд свого регіону;

- види рослин і тварин регіону, занесені до Червоної книги України;

- особливості природних угруповань;

- особливості регіональної флори і фауни;

- основні методи екологічних досліджень;

- правила поведінки в природному та соціальному середовищі; помічати, передбачати та попереджати негативний вплив (як очевидний, такі той, що проявиться з часом) членів суспільства на природне середовище;

- основні правила використання та переробки пластику;

- основні поняття про раціональне харчування та важливість нових технологій по раціональному харчуванню.

Вихованці мають вміти:

- виконувати  практичні, експериментальні і індивідуальні роботи, завдання;

- використовувати оптимальні прийоми роботи з джерелами інформації;

- користуватися засобами збереження інформації;

- оформляти наукову роботу, доповідати і брати участь у наукових дискусіях;

- економно використовувати водні та енергетичні ресурси;

- здійснювати посильну природоохоронну діяльність;

 - складати власний план дій у нестандартних  ситуаціях;

- оцінювати і самостійно вирішувати проблемні питання;

- турбуватися про власне здоров’я та здоров’я оточуючих людей;

- дотримуватися здорового способу життя;

 - роздільно сортувати побутові відходи;

- розрізняти пластики на шкідливі і екологічні;

- використовувати в побуті Зеро Вейст технології.

Вищий рівень, другий рік навчання, 144 години

Форми навчання: практичні і теоретичнізаняття, бесіди, екскурсії, науково-практичніконференції, дослідно-експериментальна робота в лабораторіях, куточкуживоїприроди, на об'єктахзахищеногоґрунту, на навчально-досліднихділянках РЦЕНТУМ, в природі.

 

Методинавчання:аудіальні, візуальні, бесіди, методиевристичногонавчання (самооцінки, взаємонавчання, метод проектів, рецензійтощо).

 

Формами контролю за результативністюнавчанняє підсумковізаняття, опитування, участь у конкурсах, конференціях, та зборахюнихдрузіприроди,

   

Вищий рівень, другий рік навчання, 144 години

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ зп

Назва розділів

                       Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

2

2        

4

2

Природні ресурси України. Охорона тваринного світу.

8

10

18

3

Біологічне та ландшафтне      різноманіття видів України

10

8

18

4

Енергозбереження та пом'якшення змін клімату

8

10

18

5

Законодавча та нормативно-правова база охорони природи України

12

6

18

6

Заповідна справа в Україні

8

10

18

7

Поняття екологічної мережі

8

10

18

8

Раціональне природокористування та утилізація відходів

8

10

18

9

Забруднення НПС – основна загроза сьогодення

4

8

12

10

Підсумкове заняття

-

2

2

 

Всього

68

76

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ(6 год.)

Теоретична  частина. Ознайомлення  з  планом  роботи  гуртка.  Правила  техніки безпеки  прироботі  в  лабораторії,  на  навчально-дослідній  земельній  ділянці,  під  час проведення походів, екскурсій. Правила поведінки в природі. Екологічна етика.

Практична  частина. Екскурсія  до  природничого  або  краєзнавчого  музею,  до місцевого відділення товариства охорони природи.

2. Природні ресурси України. Охорона тваринного світу.(18 год.)

Теоретична частина. Різноманіття  тваринного  світу  України.  Закон  України  «Про тваринний  світ»  (2001). Тварини в міфах і легендах.Комахи  та  інші  безхребетні.  Риби.Наземні  хребетні.  Птахи. Тварини- помічники та тварини шкідники.  Промислові  тварини.  Охорона  рідкісних  тварин  та  видів тварин, що зникають. Червона книга України: тваринний світ (2009).

Практична частина. Робота з колекціями, визначниками. Підготовка списку рідкісних та зникаючих видів тварин рідного  краю.

  Екскурсії  до  зоокласу РЦЕНТУМ для ознайомлення з місцевими і екзотичними видами.

 Заготівля кормів для підгодівлі диких ссавців і птахів узимку до участі у акції "Годівничка". Визначення видового складу тварин.

3.Біологічне та ландшафтне різноманіття видів України (18 год.)

Теоретична частина. Поняття  біорізноманіття.

  Рівні  біорізноманіття:  генетичне  і видове    різноманіття,    різноманіття екосистем. Цінність біорізноманіття. Агробіорізноманіття.  Причини  і  наслідки  скорочення  біорізноманіття.

    Вплив людини та її діяльності на зменшення видового складу біологічного різноманіття видів, у порівнянню з минулим століттям.

  ГМО та проблеми використання ГМО-організмів в Україні.  Методи  збереження  біорізноманіття. 

      Конвенція  про  охорону біологічного  різноманіття  (1992).      Ландшафтне  різноманіття  в  Україні та його збереження, як пріорітетосознанної(раціональної , або коректної?) поведінки Українця.

    Екологічні кризи та причини їх виникнення. Екологічні кризи та методи  їх упередження і подолання.

Практична  частина. Екскурсії до  ботанічного  саду,  РЦЕНТУМ з  метою  ознайомлення  з  видовим  різноманіттям рослин  і  тварин. Робота з гербаріями, колекціями, визначниками.

4. Енергозбереження та пом'якшення змін клімату (27 год.)         

      Теоретична  частина. Сучасна  енергетична  криза  та  шляхи  її  подолання.  Види ресурсів енергії.

   Непоновлювальні джерела енергії: торф, вугілля, нафта, природний газ. Атомна  енергетика. Альтернативні (поновлювальні) джерела енергії, як аналог непоновлювальних джерел енергії .  Проблеми  енергоспоживання в Україні.

  Основні принципи енергозбереження. Закон України про енергозбереження (1994).

Енергія  і  довкілля.  Парниковий  ефект.  Рамкова  конвенція  ООН  зі  змін  клімату (1992).  Кіотський  протокол  (1997). Атмосферні небезпеки -  кислотні  дощі,смог теплове  забруднення повітря. 

Практична частина. Акція «Година Землі».   Енергетичний  менеджмент  у  навчальному  закладі.  Участь у підготовці закладу до Дня довкілля в Україні та Міжнародного дня Землі.

5.Законодавча та нормативно-правова база охорони природи України (18 год.)

Теоретична  частина.Закон  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»  (1991).

Постанова  Верховної  Ради  України  «Основні  напрями  державної політики  України  в  галузі  охорони  довкілля,  використання  природних  ресурсів  та забезпечення екологічної безпеки» (1998).

Закон України «Про Червону книгу України» (2002). Міжнародні конвенції про охорону довкілля: Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (1979).

 Рамкова  конвенція  про  захист  і  сталий  розвиток  Карпат  (2003)  тощо.  Україна та міжнародне співробітництво   в   галузі   охорони   довкілля.  

Практична  частина. Підготовка  гуртківців та виступ із рефератом,  за заданими темами,  у галузі   правових  основ природокористування.

6.Заповідна справа  України (18 год.)

Теоретична  частина. Закон  України  «Про  природно-заповідний  фонд  України» (1992).

Стратегія  розвитку  природно-заповідного  фонду  України:території  та  об'єкти природно-заповідного  фонду  загальнодержавного  значення:  біосферні  заповідники; природні  заповідники;  національні  природні  парки;  заказники та їх різноманіття, пам'ятки природи; штучно створені  об'єкти :   (ботанічні  сади,  дендрологічні  парки,  зоологічні  парки,  парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва).

    Території та об'єкти природно-заповідного фонду місцевого значення:  регіональні  ландшафтні  парки;  заказники;  пам'ятки  природи;  штучно  створені об'єкти; заповідні урочища.

Практична частина. Збір інформації про стан природно-заповідного фонду області, району.

7. Поняття екологічної мережі (18год.)

Теоретична частина.Європейська  екомережа  та  досвід  формування  національних екомереж  у  країнах  Європи.  Нормативно-правова  база  розбудови  екомережі  України. Закон  України  «Про  екологічну  мережу»  (2004). Закон  України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.» (2000).

     Біогеографічне  районування  України.  Флора,  фауна  як  критерії  виділення  і  перевірки території для екомережі. Шляхи впровадження екомережі України.

Практична  частина.Проведення  походів,  екскурсій  рідним  краєм по вивченню основних елементів екомережі.

8.Раціональне природокористування та утилізація відходів (21 год.)

Теоретична частина. Стратегія  сталого  розвитку.  Основні  засади  збалансованого розвитку суспільства. Ресурси і відходи. Види відходів. Сортування відходів. Утилізація відходів. Правила та умови утилізації відходів. Основна законодавча база в питанні утилізації відходів. Біо-технологія як шлях до безвідходного  виробництва.

  Охорона  довкілля  та  економіка.  Біологічні  методи  захисту рослин. Сучасна концепція моніторингу довкілля.

Практична  частина. Розроблення  та  захист  проектів  «Довкілля  та  економіка майбутнього».

Підготовка  рефератів,  щоденників  спостережень  за  станом  довкілля. Екскурсія на виробництво з переробки  та сортування відходів «Україна без сміття».

9.Забруднення НПС - – основна загроза сьогодення  (12 годин)

Порушення і забрудненнянавколишнього природного середовища. Видизабруднень..Демографічнаситуація у світі та в Україні.

Проблема накопичення та утилізаціївідходів.Впливсільськогогосподарства на природнесередовище.

Проблема харчовихресурсів. Шляхи отриманняекологічночистихпродуктівхарчування.

Практичне заняття

Практичне заняття з очищення власного простору « Почни з свого портфеля», Практичне заняття з елементами моніторингу продуктів харчування « Моє щоденне харчування – шкода чи здоров’я для мене?»

10.Підсумкове заняття (2 год.)

Практична частина.

Науково-практична  конференція  «Сталий  розвиток —єдиний шлях розвитку країн"

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

-закони України про охорону довкілля;

-рослинний і тваринний світ своєї місцевості;

-представників рослин і тварин рідного краю, що занесені до Червоних книг України та регіональних червоних списків;

-території та об'єкти природно-заповідного фонду України;

-природоохоронні території рідного краю;-правила поведінки в природі;

-правила техніки безпеки під час проведення походів, екскурсій у природу.

Вихованці мають вміти:

-користуватися визначниками;

-проводити самостійні дослідження в природі;

-аналізувати  показники  якості  навколишнього  середовища  та  застерігатися  від хвороб.

Вихованці мають набути досвіду:

-проведення моніторингових досліджень;

-аналізувати і порівнювати чинники, що досліджуються;

-визначення територій та об'єктів на заповідання;

-просвітницької діяльності з охорони довкілля;

-роботи з літературними джерелами, писати реферати, робити узагальнення.

 ЛІТЕРАТУРА

1. Активні форми та методи навчання біології //Уклад. К.М. Задорожний. –Х.: Вид. група «Основа», 2008. –123с.

2. Архіпова  І.В.  Проведення  еколого-освітніх  експедицій. – Миколаїв: ОЕНЦУМ, 2006. –36с.

3. Богуш А.М., Лисенко Н.В.Українське народознавство: Навч. посібник. –К.: Вища шк., 1994. –398с.

 4. Вербицький  В.В.  Інструктивно-методичний  лист  «Методика  підготовки, оформлення і захисту науково-дослідницьких робіт». К.: 2007.

5. Джонс, Беа. Дім - нуль відходів / Беа Джонс; пер. з англ. Тетяна Євлоєва. - Київ: РІДНА МОВА, 2019. - 320 с. - (Серія "EKOBook" ).

6. Заверуха Б.В. Квіти дванадцяти місяців. К.: «Урожай», 1986.–176с.

7. Зозуля кувала – мороз одігнала. Українські народні прикмети, повір’я та забобони. /Упорядник Наталія Лобас. – Тернопіль – Харків: Вид. «Ранок», 2009. –176с.

 8. Кириевский И.Р. Мифы древних славян. Х.: «Книжный клуб», 2010. –240с.

 9. Коваль  І.В.,  Попова  І.О.  Методичні  рекомендації  щодо  вибору  теми  та написання науково-дослідницької роботи. Миколаїв: ОЕНЦУМ: 2008. –20с.

10. Мегега  Г.Б.,  Гончар  Н.М.,  Педан  Ю.Ф.  На  допомогу  слухачам  МАН. Дніпропетровськ: 2007. –106с.

11. Морозюк С.С. Трав’янисті рослини. К.: «Радянська школа», 1986. –160с.

12. Сокуренко  О.О.  Метод  проектів  як  засіб  формування  знань  про навколишній світ. Миколаїв: ОІППО, 2006. –86с.

13. Стадник  О.Г.  Метод  проектів  у  викладанні  географії.  Х.:  Вид.  група «Основа», 2008. –110с.

14. Стеців Л. Реалізуємо метод проектів //Директор школи. – 2005 -No 40. –С.19

15. Шаров  Ігор.  100  видатних  імен  України.  К.:  Видавничий  дім «Альтернативи», 1999. –496с.

 

Корисні посилання