logo


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА РЦЕНТУМ

Вступ

Освітня програма Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (РЦЕНТУМ) – це нормативний документ, який містить характеристику змісту еколого-натуралістичної позашкільної освіти, особливості організації освітнього процесу та освітню місію закладу.

 Освітня програма вибудована з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу, збереження єдиного освітнього простору в регіоні, соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

Освітня програма РЦЕНТУМ є засобом забезпечення реальних умов для вибору індивідуальної траєкторії розвитку, гарантом досягнення обраних освітніх рівнів, технологічним засобом управління якістю позашкільної освіти.

Освітня програма узгоджена із законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635, Типовими навчальними планами для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676, Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих та талановитих дітей та молоді» від 30.09. 2010 р. № 927/2010, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленою указом Президента України від 25.06. 2013 р. за № 344/2013, Положенням про Малу академію наук учнівської молоді, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 р. № 90, Типовим переліком навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних,           туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи  Міністерства освіти і науки України,  затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2002 № 5, Положенням про учнівські навчально-дослідні ділянки, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 68 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.03.2015 за № 337/26782, Положенням про учнівські теплиці,  затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28.09.2015 №979 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.10.2015 за № 1251/27696, Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року № 563 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 року за № 969/6160,  Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, Положенням про Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс  «МАН Юніор Ерудит», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.10.2016 № 1184 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.10.2016 за №1398/29528,  Програмою розвитку та функціонування системи освіти Києво-Святошинського району на 2018-2020 роки, освітніми запитами дітей та їх батьків,«Про місцеве самоврядування в Україні».

Структура навчального року.

Навчальний рік у Києво-Святошинському районному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  починається 15 вересня. 

З 1 по 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків.  Цей  період вважається робочим часом керівника гуртка.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

     I семестр - з 15 вересня до 31 грудня.

     II семестр - з 1 січня до 31 травня.

У канікулярні,   святкові   та   неробочі   дні  заклад позашкільної освіти  працює   за   окремим   планом,   затвердженим  керівником  закладу. У вихідні дні заклад працює відповідно до розкладу занять гуртків.

У літній  період  освітній процес закладу позашкільної освіти  здійснюється  за  окремим  планом  і  передбачає   роботу гуртків,   секцій,   клубів,  творчих  об'єднань  безпосередньо  в закладі,  організацію профільних таборів,  змін,  участь у  роботі оздоровчих  таборів  (за  угодою),  роботу  на навчально-дослідних ділянках,  екскурсії в природу, на виробництво тощо.

I. Місія, візія та ключові цінності закладу

 Місія закладу – сприяння кожному здобувачу освіти в цілісному розвитку та лідерському становленні; служіння людині, громаді, суспільству.Співпраці педагогів, вихованців, батьків та громадськості, використовуючи сучасні наукові, освітні та інформаційні технології.

         Формування і розвиток всебічно розвиненої,  освіченої, стратегічно мислячої, конкурентоздатної, гуманістично спрямованої особистості з почуттям національної свідомості, з громадською позицією, системою наукових знань про природу, людину, суспільство; готової до суспільного самовизначення,орієнтованого на стале майбутнє та відповідні життєві цінності і пріоритети,які забезпечують готовність до соціально та екологічно відповідальної діяльності; особистості з творчим, перспективним, екоцентричним мисленням, здатну знаходити нетрадиційні рішення  в життєвих ситуаціях, що забезпечить  її самовизначення та успіх у житті. Виховання громадянина України.

Візія закладу:

 • Оновлення цілей і змісту позашкільної освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної/дитиноцентрованої/

орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку;

 • створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для розвитку особистості;
 • розвиток науково-педагогічного потенціалу, удосконалення науково-дослідницької, освітньої та інноваційної діяльності;
 • забезпечення доступності позашкільної освіти, гарантування громадянам права на її здобуття;
 • сприяння розкриттю лідерських якостей здобувачів освіти шляхом їх участі в самоврядуванні закладу;
 • створення умов для змістовного дозвілля здобувачів освіти та працівників закладу;
 • відкритість та забезпечення інформування спільноти;
 • служіння громаді.

Для профільного закладу важливим є осмислення того, що освіта для сталого (збалансованого) розвитку є новим етапом розвиту компонентів комплексної системи освіти, коли її складові (екологія, соціологія, економіка) стають рівнозначними. Фундаментом освіти для сталого розвитку є екологічна освіта.

Екологічна освіта розглядається як біологічна, філософська й педагогічна категорія, але не як єдина складова загального освітнього процесу, вона логічно, гармонійно впліталася в інші складові виховання: національне, патріотичне, духовне, трудове, естетичне.

Ключові цінності:Україна, сталий розвиток, дитина, громада, професіоналізм,  компетентність, довіра,  духовність,  лідерство,  відповідальність,  екоцентризм.

II. Мета та завдання освітнього процесу у РЦЕНТУМ

Метою освітнього процесу в закладі  є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, еколого-натуралістичної  творчості,  науки, культури, фізичної культури, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої само- та/або професійної реалізації.

Основними завданнями є:

 •  збереження мережі та підвищення якості освітньої діяльності закладу, зокрема на базі сільських шкіл;
 • створення умов для забезпечення професійної та наукової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу;
 • збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу, вирішення питань збільшення його фінансування;
 • соціальний захист учасників освітнього процесу;
 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;
 • формування емоційного інтелекту у вихованців та педагогів Центру, зокрема, розвиток ряду компетентностей у сферах самосвідомості та саморегуляції; ефективної міжособистісної взаємодії, комунікації; адаптації, стресостійкості;
 • формування толерантного світогляду учасників освітнього процесу на базі гуманістичних і морально-етичних цінностей, виваженості, відповідальності (що формуються, зокрема, на засадах ефективного критичного мислення, медіа-грамотності, здатності жити в мультикультуральному середовищі та схильності вчитися впродовж життя);
 • формування у учасників освітнього процесу свідомого та відповідального ставлення до власного психічного та фізичного здоров’я, навичок безпечної, екологічно орієнтованої поведінки;
 • створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для  родини;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
 • здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;
 • формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
 • організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм;
 •  профілактика бездоглядності, правопорушень;
 •  виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
 •  формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;
 •  вдосконалення організаційних форм, методів і засобів освітнього процесу;
 •  поглиблення співпраці з науковими установами для забезпечення якості та ефективності проведення науково-дослідницької  роботи;
 •  здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи
 • інформування батьків та громадськість з питань освітньої діяльності закладу через засоби масової інформації,  удосконалити функціонування офіційного Wеb-сайту закладу.

Головні принципи освітнього процесу:

гуманізація,що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;

єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;

 демократизація,що передбачає автономію закладу у вирішенні основних питань змісту його діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;

науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети позашкільної освіти;

 безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання зусиль РЦЕНТУМ з іншими закладами та організаціями;

цілісність і наступністьосвіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;

 багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізованого освітнього процесу;

добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;

самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні   психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;

практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність та варіативність. Освітній процес у закладі здійснюється за еколого-натуралістичним  напрямом відповідно до Закону України«Про позашкільну освіту».

ІІІ. Система управління освітнім процесом.

В управлінні освітнім процесом беруть участь директор РЦЕНТУМ, заступники директора,  методист, керівники гуртків. Кожен елемент системи еколого-натуралістичного виховання взаємодіє з іншими елементами системи і має свої функціональні призначення. Погодження діяльності відбувається через розподіл функціональних обов'язків та прав співробітників.

Управління освітнім процесом орієнтовано на формування здібностей до самоуправління всіх учасників педагогічного процесу; гуманітарний характер управління, що передбачає залучення до аналізу ситуації, постановку проблеми, ухвалення управлінських рішень всіх суб'єктів освітнього процесу, використання аналітичних для рефлексії і експертних процедур в управлінні.

Адміністративне управління здійснює директор РЦЕНТУМ. Основною функцією директора є координація діяльності всіх учасників освітньо-виховного процесу через педагогічну раду, методичну раду, інноваційну діяльність. На цій основі у РЦЕНТУМ створена модель управління інноваційною діяльністю, яка дає змогу реалізувати й вивчити практичну доцільність упровадження освітніх інновацій.

В управлінні інноваційними процесами застосовуються нові принципи управління й створення при цьому відповідних умов для :

- постійної реалізації освітніх нововведень;

- надання конкурентоспроможних освітніх послуг;

- здійснення оперативного інформаційного зв’язку з усіма учасниками навчально-виховного процесу;

- допрофесійна підготовка вихованців, їх адаптованість до швидко змінюваних вимог суспільства.

Управління інноваційною діяльністю неможливе без управління самоосвітньою діяльністю педагога  закладу позашкільної освіти, яке має чітко окреслені завдання:

- створення педагогу умов для інтелектуального, соціального й духовного розвитку, самореалізації;

- досягнення оптимальної реалізації впливу самоосвіти на розвиток особистості керівника гуртка;

- забезпечення максимальної мобілізації психічних ресурсів особистості з метою її самореалізації

IV. Навчальний план та обґрунтування його вибору

При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 р. № 676.

Освітня програма  враховує різні класифікації гуртків (початковий, основний, вищий), визначені Положенням про позашкільний навчальний заклад зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.08. 2010р. № 769.

Рівень гуртка (початковий, основний, вищий), а також термін навчання обумовлюється специфікою їх діяльності та навчальними програмами. Порядок створення та організації діяльності гуртків та інших творчих об’єднань початкового, основного та вищого рівнів навчання базується на принципі наступності від одного рівня до іншого. Кількість  навчальних годин на тиждень залежить від рівня навчання. Загальна кількість навчальних годин обумовлюється виконанням навчальних програм (Додаток 1).

VІ. Методичне забезпечення освітньої програми

                Функції методичної служби: діагностична, корекційна, дослідницька, експерт­на і маркетингова.

У методичному супроводі спрямовано діяльність не тільки на задоволення актуальних освітніх потреб педагогічних працівників, але й на випередження, прогнозування та створення умов для виявлення потен­ційних освітніх потреб, поява яких визначається но­ви­ми вимогами до освітнього процесу;забезпечення права вибору методичної послуги, що дає можливість реалізації індивідуального освітнього маршруту педагога як засобу досягнення нової якості його профе­сійної діяльності.

Запропоновано види методичних послуг:

–  інформаційні (ресурсне забезпечення, взаємодії педагога та методиста);

–освітньо-методичні (сприяння педагогам в освоєнні нових освітніх технологій, педагогічних технологій, форморганізації освітнього процесу);

–  науково-методичні (дослідницькі, пошукові, самоосвітні);

– організаційно–методичні (визначення основних напрямів, удосконалення методик і технологій);

– експертно–аналітичні (система моніторингу якості освітніх результатів);

– соціально–психологічна та правова підтримка (психолого-педагогічний супровід професійної діяльності, профі­лак­тика та зняття професійних конфліктів, збагачення соці­ального досвіду дорослих і дітей).

Приділяється значна  увага самоосвіті, саморозвитку педагогів. Кожен керівник гуртка працює над індивідуальною проблемною темою за власним вибором. Окремі керівники підвищують свої фахові знання через проходження тренінгів,  майстер-класів, семінарів, тощо  у різних профільних установах та закладах, відвідування виставок  за сферою діяльності, одержують додаткову освіту.

Проводиться діагностика професійної компетентності педагогічних працівників (відвідування гурткових занять, аналіз занять, картка зростання педагогічної майстерності, методичний щоденник), а також досліджується психологічне підґрунтя їх діяльності – мотивація, вектор професійної спрямованості, рівень суб’єктивного контролю, особистісні риси. Окрема увага приділяється проблемам професійного вигорання (як наслідок дії тривалого дистресу).

Завдання методичної служби щодо створення особистісно-орієнтованої системи професійного зростання педагога:

- розвиток творчої, інтелектуальної  активності педагога та здобувача освіти;

- постійний моніторинг суб'єктів освітнього процесу щодо визначення їхніх інтересів, уподобань, здібностей, можливостей, бажань, забезпечення умов і змісту педагогічної діяльності для їх максимальної реалізації;

- заохочення педагогів  до свого професійного та особистісного розвитку й зростання, прагнення вчителів до самоосвіти, саморозвитку, творчості, прояву ініціативи;

- постійне моделювання умов на основі створення ситуацій успіху, завдяки яким спостерігається зростання особистості, з'являються мотиви до самовизначення, самоактуалізації, самореалізації та забезпечення їх реалізацій;

- створення умов, які передбачають відповідальність за результати та наслідки своєї діяльності;

- вирішення проблеми створення нового комунікативного простору, який буде зразком якісно нових стосунків «керівник гуртка – вихованець»;

- забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання, що відповідають освітній програмі;

- постійно підвищувати рівень загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення освітнього процесу;

- проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

- виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації освітнього процесу; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;

- опановувати методологічні та теоретичні основи екологічної науки; досконало оволодівати методикою викладання тем програми гуртка;

- підвищувати рівень загальної культури;

- вивчати й використовувати у педагогічній практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;

- піддавати моніторингу результати участі педагогів у всіх формах методичної роботи.

- забезпечення відповідальності кожного за результат своєї діяльності.

Незмінними залишаються такі форми методичної роботи як методична рада, методичне об’єднання, творчі групи, майстер-класи.

Актуальним питанням є якісне та кількісне забезпечення закладу освітнімипрограмами, методичними посібниками, які розроблено з урахуванням компетентнісного та діяльнісногопідходів до освітньогопроцесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки.

Освітній процес у Києво-Святошинському РЦЕНТУМ здійснюється за освітніми програмами, рекомендованими та  затвердженими Міністерством освіти і науки України, центральними та місцевими органами виконавчої влади.

В програмному забезпеченні враховано переорієнтацію змісту позашкільної освіти на цілі сталого розвитку, що передбачає пізнання дітьми  навколишнього середовища свого міста чи села, своєї малої батьківщини, проблем і перспектив свого біорегіону та України в цілому.

Саме позашкільна, а насамперед природнича освіта, має формувати такі гуманітарні цінності, як ставлення до себе та довкілля, стиль життя, активну життєву позицію. Загальною метою освітніх програм є формування ключових компетентностей особистості, створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення молоді засобами поглибленої біологічної, екологічної освіти. Програми, за якими працюють педагоги центру,  об’єднані загальною ідеологією надання якісної позашкільної освіти на засадах формування у дітей ноосферного мислення в умовах постіндустріального суспільства. Акцент у навчальних програмах зміщується з області знань в область особистого ставлення і ціннісних орієнтацій.

Освітні програми  орієнтовані на формування екологічної компетентності учнівської молоді, готовності до раціональної, природоохоронної діяльності в природному середовищі, збереження існуючої природної рівноваги та природних ресурсів.

Вдосконалюється зміст програмно-методичного забезпечення роботи творчих об’єднань, гуртків, екологічних театрів в інтересах освіти сталого розвитку, шляхом запровадження авторських, адаптованих програм педагогами відповідного профілю, віку дітей, запитів вихованців, учнів і слухачів та їх батьків.

Впроваджено  авторські програми, які відбивають специфіку екологічної освіти на засадах освіти сталого розвитку («Зелена економіка», «Етновалеологія», «Здоров’я людини та довкілля», «Фітодизайн»). Запроваджуються в освітній процес закладу робота  з вихованцями  за індивідуальними програмами з метою формування творчої особистості з сучасним світоглядом. В певній мірі забезпечується реалізація профільної освіти в гуртках вищого рівня.

  Програми забезпечують:

 • підвищення якості екологічних знань учнів, розуміння взаємозв’язків, які існують в природі та суспільстві;
 • формування екоцентричного мислення, спрямованого на оцінку наслідків своїх дій щодо довкілля, моральної свідомості, пов’язаної із загальнолюдськими та особистими цінностями;
 • вміння  реалізувати знання та прийняті рішення в практичній діяльності, що має розглядатися як конструктивна частина процесу  одержання освіти.

 На  таких засадах  сформовано  методично-програмне забезпечення освітнього процесу закладу  (Додаток  2).

Тематичні плани роботи гуртків переорієнтовано в площину практичної учнівської діяльності: активізована участь вихованців у профільних масових заходах, практичній та науково-дослідницькій роботі на учнівській навчально-дослідній ділянці (відкритий грунт, закритий грунт, крільчатник, дендрарій, сад, ягідник, живий куточок), в умовах дикої природи;  залучення обдарованих дітей до дослідної, науково-дослідницької, пошукової, експериментальної діяльності; проведення екскурсійної роботи; здійснення потужної еколого-просвітницької  діяльності.

 Головним критерієм діяльності методичної служби Центру залишається питання якості і результативності освітнього процесу в інформаційному суспільстві, яке дуже швидко змінюється, відбір змісту і ціннісних орієнтацій у розвитку особистості дитини, допомоги в його індивідуальному становленні.

VІI. Організація освітнього процесу в закладі позашкільної освіти

Освітня діяльність – процес формування навичок та компетентностей вихованців, учнів і слухачів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, розвитку їх інтелектуальних, творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особистості.

Освітній процес в системі позашкільної освіти – система науково-методичних, педагогічних, психологічних, практичних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання в системі позашкільної освіти.

Освітній процес в закладі  організовано за такими організаційними формами:  творчі об'єднання;  гуртки;  групи;  театри.

Заняття проводяться у формі індивідуальних і групових занять. Вибір форм і методів навчання працівники закладу визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

Середня наповнюваність гуртків становить  15 вихованців, учнів.

Актуальним питанням є якісне та кількісне забезпечення закладу освітнімипрограмами, методичними посібниками, які розроблено з урахуванням компетентнісного та діяльнісногопідходів до освітньогопроцесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки.

Освітній процес здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я у різноманітних організаційних формах, передбачених Статутом закладу.

З метою розвитку та підтримки обдарованих і талановитих вихованців, учнів, здобуття ними практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері дослідництва, а також для задоволення їх потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації Центром організовано індивідуальну та групову форми роботи. Індивідуальна та групова форми роботи організовуються за напрямами позашкільної освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651 «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи впозашкільних навчальних закладах». До індивідуальної форм роботи залучаються вихованці, учні, слухачі, які потребують професійної допомоги для поглиблення знань, відповідно до їх творчих здібностей і обдарованості та вдосконалення набутих навичок, умінь.

Методами психодіагностики, індивідуального та групового консультування, психологічної просвіти і профілактики практичний психолог Центру надає необхідний психологічний супровід учасникам освітнього процесу (за запитом) у створенні сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу вихованців, їх самоактуалізації та соціалізації.

Шляхом пропаганди психологічних знань сприяє формуванню психологічної культури вихованців, педагогів, батьків; виробленню у вихованців позитивних соціальних установок, здорового способу життя та імунітету до негативних впливів соціального оточення.

Сприяє встановленню доброзичливого психологічного клімату, запобіганню конфліктів і міжособистісних ускладнень у педагогічному колективі.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку в освітньому процесі.

Формами контролю за результативністю навчання є опитування, тестування, захист науково-дослідницьких робіт, участь у профільних творчих конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях, зльотах та зборах, змаганнях, захист екологічного/освітнього проекту, формування портфоліо, підсумкове заняття.

VIІI. Корекційно-розвитковий складник (для осіб з особливими освітніми потребами)

Організовано діяльність гуртка «Іппотерапія», яка спрямована на вирішення низки важливих завдань: фізична реабілітація та соціальна адаптація дітей з особливими потребами; інформаційна та педагогічна підтримка сімей; інклюзія в системі позашкільної освіти, пропагування здорового способу життя та екологічної відповідальності. Для цього використовуються різноманітні методики та методи, постійно здійснюється пошук найбільш дієвих та ефективних засобів роботи. Зокрема, метод М. Фельденкрайза, тілесно-орієнтованої терапії, нейрокінезитерапії, нейрокорекції (Бломберг терапія ритмічними рухами, мозжечкова стимуляція з обладнанням – балансири, лабіринти для очей), сенсорної інтеграції. Також важливим є повне залучення рідних дітей з особливими потребами в процесі роботи гуртка.

Гурток працює за авторською програмою, заняття проводяться індивідуально для кожного вихованця, враховуючи їх особливості.

Практичний психолог РЦЕНТУМ здійснює психологічних супровід освітнього процесу вихованців з особливими освітніми потребами (за запитом), що відображено в консультаційній та просвітницько-профілактичній роботі (з усіма учасниками освітнього процесу в різноманітних формах), щодо специфіки і культури взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами.

На базі Боярської спеціальної школи-інтернаті для слабозорих дітей і, які  мають індивідуальні психо-емоційні особливості, проводиться робота психологічного гуртка «Пізнай себе», мета якого – покращення суб’єктивного самопочуття вихованців, сприяння реалізації їх творчого потенціалу та особистісного розвитку, досягнення відчуття радості, задоволення, успіху.

Основні завдання діяльності гуртка – створити умови, в яких вихованці оволодівають соціально-психологічними знаннями, розвивати здібності до самопізнання та розуміння інших людей, а також реалізувати себе як особистість.

Завдяки поєднанню елементів освітніх, тренінгових та терапевтичних занять цей гурток став безпечним, дружнім простором для самопізнання, самовираження та розвитку вихованців.

IХ. Очікувані результати реалізації освітньої програми

Як результат реалізації освітньої програми є сформованість у вихованців, учнів і слухачів екологічної, соціальної, пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

Екологічні компетентності передбачають відповідальність та екологічну свідомості, готовність брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів  суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності передбачають формування різноманітних екологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

 Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до навколишнього середовища, себе та інших, вміння працювати в колективі.

Розвиток здатності до професійного самовизначення. Творчого становлення. Формування громадянського поведінки, патріотизму, любові до України.

Очікуваним результатом модернізації має стати ефективна та якісна освіта, що базуватиметься на трьох ключових компонентах: вмотивований педагог, який допомагає кожній дитині повірити в свої здібності та розкрити власний потенціал; зміст освіти, що поєднує знання та практичні навички, необхідні для успішної самореалізації в житті; орієнтація на учня з урахуванням його потреб та інтересів для поліпшення результатів навчання.

Збереження та підвищення ефективності мережі закладу, збільшення доступності позашкільної освіти сприятиме запобіганню соціальних ризиків: розповсюдженню в дитячому середовищі антисоціальних та девіантних проявів (безпритульність, злочинність, шкідливі звички, ігрова комп’ютерна залежність тощо), погіршенню стану здоров’я дітей тощо.

 

Навчальні плани на 2019-2020 н. р.

Гуртки  початкового рівня

п/п

Назва гуртка

Кількість годин

Місце проведення занять

на тиждень

1 рік навчання

всього за рік

на

тиждень

2-й рік навчання

всього

за рік

             

Еколого-натуралістичний напрям

1.

Юний вершник

4

144

 

 

РЦЕНТУМ

2.

Юні зоологи

 

 

4

144

РЦЕНТУМ

3.

Юні друзі природи

 

 

4

144

П.-Борщагівська ЗОШ

4.

Природа рідного краю

 

 

4

144

Білогородська ЗОШ І-ІІІ ст. №1

4.

Природа рідного краю

4

144

 

 

Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №1

5.

Пізнаємо рідний край

4

144

-

-

Забірська ЗОШ І-ІІІ ст.

Художньо-естетичний напрям

1.

Екодизайн

4

144

 

 

Боярський академічний ліцей «Лідер», РЦЕНТУМ

2.

Намистинка

 

 

4

144

Боярський академічний ліцей «Основа»

3.

Творче життя

4

144

 

 

Боярський академічний ліцей «Гармонія»

Соціально-реабілітаційний напрям

1.

Пізнай себе

4

144

 

 

Спецшкола-інтернат для слабозорих дітей

2.

Іппотерапія

4

144

4

144

РЦЕНТУМ

Оздоровчий напрям

1.

Здоров’я людини та довкілля

4

144

4

144

Боярська ЗОШ №4

Гуртки основного рівня

п/п

Назва гуртка

Кількість годин

Місце проведення занять

на тиждень

1 рік навчання

всього за рік

на тиждень

2-й рік навчання

всього

за рік

             

Еколого-натуралістичний напрям

1.

Юний вершник

 

 

4

144

РЦЕНТУМ

2.

Юні зоологи

 

 

4

144

РЦЕНТУМ

3.

Зелена економіка

4

144

 

 

Боярська ЗОШ №4

4.

Друзі природи

4

144

 

 

Новосілківська ЗОШ

5.

Юні лісівники

4

144

 

 

Боярський НВК "Колегіум-Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3"

6.

Люби і знай свій рідний край

 

 

4

    144

Княжицька ЗОШ І-ІІ ст.

7.

Юні рослинники

4

144

 

 

РЦЕНТУМ

8.

Юні екологи

 

 

4

144

Білогородська ЗОШ №2

9.

Юні виноградарі

4

144

 

 

Хотівський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-гімназія"

10.

Юні квітникарі

4

144

 

 

Святопетрівська ЗОШ І-ІІІ ст.

11.

Екологічний театр

4

144

 

 

Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №4

12.

Пізнаємо рідний край

4

144

 

 

Забірська ЗОШ І-ІІІ ст.

13.

Юні зоологи

4

144

 

 

Юрівська ЗОШ І-ІІІ ст.

14.

Біологія тварин

4

144

 

 

Шпитьківська ЗОШ І-ІІІ ст.

15.

Людина і довкілля

4

144

 

 

Шпитьківська ЗОШ І-ІІІ ст.

16.

Фотонатуралісти

4

144

 

 

Вишнівський академічний ліцей «Основа»

17.

Юні квітникарі

4

144

 

 

РЦЕНТУМ

18.

Екотеатр

 

 

4

144

Боярський НВК "Колегіум-Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3"

19.

Юні ботаніки

4

144

 

 

Боярський НВК "Колегіум-Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3"

Художньо-естетичний напрям

1.

Екодизайн

4

144

 

 

РЦЕНТУМ

2.

Берегиня

 

 

4

144

Хотівський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-гімназія"

3.

Вишивка стрічкою

4

144

 

 

РЦЕНТУМ

4.

Образотворче мистецтво

4

144

 

 

Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Соціально-реабілітаційний напрям

1.

Пізнай себе

4

144

 

 

РЦЕНТУМ

Оздоровчий напрям

1.

Здоров’я людини та довкілля

4

144

4

144

Боярська ЗОШ №4

Гуртки вищого рівня 

п/п

Назва гуртка

Кількість годин

Місце проведення занять

на тиждень

1 рік навчання

всього за рік

на тиждень

2-й рік навчання

всього

за рік

             

 

Еколого-натуралістичний напрям

1.

Екологи-краєзнавці

 

 

4

144

Новосілківська ЗОШ

2.

Юні вершники

 

 

4

144

РЦЕНТУМ

 

 

Корисні посилання